دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

دفاع از پایان نامه آقای اسرافیل عسگری دانشجوی دکتری تخصصی رشته مهندسی بهداشت محیط به استاد راهنمایی جناب آقای دکتر فرزادکیا در تاریخ 98/04/03س دفاع از پایان نامه : آقای اسرافیل عسگری دانشجوی دکتری تخصصی رشته مهندسی بهداشت محیط

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۲۱ | 

جلسه دفاع جناب آقای اسرافیل عسگری با موضوع:  
ساخت و تعیین مشخصات نانوکامپوزیت های ZnO/Polyaniline و TiO۲/Polyaniline و بررسی کارایی آن ها در تجزیه فتوکاتالیستی آنتی بیوتیک مترونیدازول تحت تابش های نور مرئی و فرابنفش از محلول های مائی
 
استاد راهنما: دکتر مهدی فرزادکیا
زمان: ۹۸/۰۴/۰۳ 
ساعت: ۸ صبح سالن کنفرانس  
چکیده:
مقدمه: در این پژوهش، نانوکامپوزیت های ZnO/polyaniline و TiO۲/polyaniline بوسیله روش پلیمریزاسیون شیمیایی در محل سنتز و به عنوان کاتالیست بسیار فعال برای اکسیداسیون فتوکاتالیستی آنتی بیوتیک مترونیدازول در محلول آبی تحت تابش نور فرابنفش و مرئی مورد استفاده قرار گرفت.
 
روش کار: برای تعیین مشخصات نانوکامپوزیت های ZnO/PANI  و TiO۲/PANI آنالیزهای های FT-IR، FE-SEM، EDX،DRS  UV-Vis و  TGAمورد استفاده قرار گرفت. تاثیر پارامترهای بهره برداری شامل pH  محلول، دوز کاتالیست، زمان تماس، غلظت اولیه مترونیدازول در تجزیه مولکول های مترونیدازول در محلول های آبی تحت تابش های اشعه ماوراء بنفش و نور مرئی در یک محیط ناپیوسته مطالعه شد.
 
یافته ها: در شرایط بهینه (غلظت مترونیدازول برابر با ۱۰ میلی گرم در لیتر،pH  محلول برابر با ۷ و دوز نانوکامپوزیت برابر با ۱ میلی گرم در لیتر) حداکثر کارایی تجزیه مترونیدازول برای نانوکامپوزیت ZnO/PANI در مدت زمان تماس ۱۲۰ دقیقه و ۱۵۰ دقیقه تحت تابش نور فرابنفش و نور مرئی به ترتیب برابر با ۹۷ و ۹۷ درصد و برای نانوکامپوزیت TiO۲/PANI در مدت زمان تماس ۱۲۰ دقیقه برای هر دو تابش نور فرابنفش و مرئی به ترتیب برابر با ۹۸ و ۹۶ درصد بدست آمد. داده های حاصل از مطالعات سینتیکی در توافق کامل با سینتیک شبه درجه یک بوده است. معدنی سازی نمونه ها کامل و قابلیت تجزیه بیولوژیک افزایش یافت. کاتالیست بعد از ۶ چرخه در حدود ۱۰ درصد کاهش راندمان نشان داد. در آزمایشات مربوط به ترکیبات اسکاونجر تأیید شد که رادیکال هیدروکسیل(OH)  و رادیکال آنیون سوپراکسید(O۲)  به ترتیب نقش برجسته ای در تجزیه مترونیدازول داشتند.
نتیجه گیری: نانوکامپوزیت های فوق به دلیل بهبود عملکرد فتوکاتالیستی، کاهش نوترکیبی حامل های بار و پایداری تحت تابش نور فرابنفش و مرئی می تواند به طور موفقیت آمیزی برای تجزیه  آلاینده های آلی به ویژه آنتی بیوتیک ها در فاضلاب مورد استفاده قرار گیرد.

 

دفعات مشاهده: 49 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر