دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

دفاع از پایان نامه : خانم زهرا اسدگل دانشجوی دکتری تخصصی رشته مهندسی بهداشت محیط دفاع از پایان نامه : خانم زهرا اسدگل دانشجوی دکتری تخصصی رشته مهندسی بهداشت محیط

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | 
دفاع از پایان نامه خانم زهرا اسدگل دانشجوی دکتری تخصصی رشته مهندسی بهداشت محیط به استاد راهنمایی سرکار خانم دکتر غلامی در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۸ در سالن شهید رحیمی
عنوان پایان نامه : شبیه سازی اثر تغییرات اقلیمی بر روند بیماری وبا در استان قم ، ایران

چکیده

دفعات مشاهده: 70 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع از پایان نامه آقای فرزاد محمدی دانشجوی دکتری تخصصی رشته مهندسی بهداشت محیط دفاع از پایان نامه آقای فرزاد محمدی دانشجوی دکتری تخصصی رشته مهندسی بهداشت محیط

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | 
دفاع از پایان نامه آقای فرزاد محمدی دانشجوی دکتری تخصصی رشته مهندسی بهداشت محیط به استاد راهنمایی جناب آقایان دکتر علی اسرافیلی دیزجی و دکتر مجید کرمانی در تاریخ ۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۸ در سالن شهید رحیمی
عنوان پایان نامه : بررسی کارایی حذف فتوکاتالیستی سم آترازین از محیط آبی با تاکید بر ارائه یک روش استخراج و اندازه گیری بر پایه استفاده از نانوذرات سیلیکای فوم سلولی مزوساختار(MCF

چکیده پایان نامه 

دفعات مشاهده: 161 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع از پایان نامه آقای ایوب رستگار دانشجوی دکتری تخصصی رشته مهندسی بهداشت محیط

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۴ | 
مراسم دفاع از پایان نامه آقای ایوب رستگار دانشجوی دکتری تخصصی رشته مهندسی بهداشت محیط به استاد راهنمایی جناب آقای دکتر احمد جنیدی جعفری در تاریخ ۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۰ در سالن کنفرانس برگزار می گردد.
عنوان پایان نامه : سنتز و بررسی کارایی ایروژل نانوکامپوزیتی(سیلیس-کربن) و اصلاح سطح به روش فعال سازی شیمیایی، داپینگ شده با TiO۲ و نقره در حذف فتوکاتالیستی بنزن و تولوئن از جریان هوای آلوده در فتوراکتور بستر سیال

چکیده پایان نامه

دفعات مشاهده: 366 بار   |   دفعات چاپ: 30 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع از پایان نامه آقای شهرام نظری دانشجوی دکتری تخصصی رشته مهندسی بهداشت محیط به استاد راهنمایی سرکار خانم دکتر غلامی و جناب آقای دکتر فرز دفاع از پایان نامه : آقای شهرام نظری دانشجوی دکتری تخصصی رشته مهندسی بهداشت محیط

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۱۷ | 
ارزیابی کارایی نانو دندریمر پلی آمید و آمین نسل پنجم مغناطیسی اصلاح شده در حذف فلزات سنگین و باکتری­ها از محیط آبی
اساتید راهنما:  دکتر میترا غلامی-دکتر مهدی فرزادکیا
نام دانشجو: شهرام نظری دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته مهندسی بهداشت محیط
زمان: ۲۳/۰۴/۹۸ 
ساعت : ۱۴:۳۰، سالن شهید رحیمی 
چکیده
در این مطالعه، نانو ذرات Fe۳O۴/SiO۲- GPTMS با نانو دندریمر پلی آمیدوآمین نسل پنجم عامل دار شده، و به‌ عنوان جاذب برای حذف فلزات سنگین (نیکل (II)، کادمیوم (II)، و کروم (VI)) و همچنین به عنوان ماده ضدباکتریایی برای حذف باکتری­های گرم منفی ( اشرشیاکلی) و گرم مثبت ( استافیلوکوس اورئوس) از محلول آبی مورداستفاده قرار گرفت. آنالیزهای FTIR، BET، FE-SEM، XRD، TEM، VSM، EDX ، پتانسیل زتا و توزیع اندازه ذرات برای تعیین ساختار نانو ذرات آهنFe۳O۴)) و نانوکامپوزیت به کار رفت. پارامترهای مؤثر بر جذب فلزات سنگین (نیکل (II)، کادمیوم (II) و کروم (VI)) از قبیل pH محلول، غلظت نانوکامپوزیت، زمان تماس، غلظت یون­های فلزی و دما برای تعیین شرایط بهینه مطالعه گردید. اثر ضد باکتریایی نانوکامپوزیت با چهار روش استاندارد: روش رقیق سازی میکرو (تعیین حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگیدیسک آگار دیفیوژن، جذب و شمارش بشقابی (واحد تشکیل دهنده کلونی- CFU/ml) بر روی باکتری­های اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که در میان مدل­های ایزوترمی مورد بررسی، ایزوترم جذب تمامی یون‌های فلزی مورد مطالعه (نیکل ( (II، کادمیوم (II) و کروم (VI)) از ایزوترم لانگمویر تبعیت می‌کنند. همچنین بیشترین ظرفیت جذب برای فلزات نیکل ( (II، کادمیوم (II) و کروم (VI)  به ترتیب برابر ۲۶، ۵/۲۲ و mg/g ۲۶ بدست آمد. در نهایت، مطالعات واجذب برای بررسی میزان بازیافت نانوکامپوزیت‌ ارزیابی شد. واجذب یون­های فلزی نیکل ( (II، کادمیوم (II) با ۱۰ میلی لیتر از HCl یک دهم مولار پس از min۴۰ دقیقه اتفاق افتاد. هچنین واجذب یون­های فلزی کروم (VI) با ۱۰ میلی لیتر از NaOH یک دهم مولار پس از ۴۰ دقیقه اتفاق افتاد.  حداقل غلظت بازدارندگی نانو کامپوزیت برای باکتری‌های اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب برابر ۴ و µg/ml ۸ می‌باشد. حداقل غلظت کشندگی نانو کامپوزیت برای هر دو باکتری‌های اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس برابر µg/ml ۱۶ می­باشد. قطر هاله عدم رشد در غلظت µg/ml ۱۶ از نانو کامپوزیت برای اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس به‌ترتیب برابر ۱۵ و mm ۱۲ به‌دست آمد. خاصیت ضد باکتریایی نانوکامپوزیت در محیط آبی با افزایش غلظت نانو کامپوزیت و زمان تماس، رابطه مستقیم داشت. شرایط بهینه برای حذف ۱۰۰ درصد هر دو گونه­های باکتریایی گرم منفی (اشرشیاکلی) و گرم مثبت (استافیلوکوکوس اورئوس) در محیط آبی در pH برابر ۷، زمان تماس ۵۰ دقیقه، غلظت نانو ذرات µg/ml ۱۶ و تعداد اولیه باکتری­ها CFU/ml ۱۰۳ بدست آمد. آنالیز SEM تغییرات ریخت شناسی و مکانیسم به دام افتادن و کشته شدن باکتری­ها توسط نانو کامپوزیت را نشان داد. در محدود حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی برای باکتری­ها، تاثیر سمیت نانو کامپوزیت بر روی رده سلولی AGS نسبتا کمتر بود.
واژگان کلیدی: باکتری، نانو دندریمر پلی آمید و آمین نسل پنجم مغناطیس شده، عامل ضد باکتریایی، جذب، فلزات سنگین.

دفعات مشاهده: 726 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع از پایان نامه آقای اسرافیل عسگری دانشجوی دکتری تخصصی رشته مهندسی بهداشت محیط به استاد راهنمایی جناب آقای دکتر فرزادکیا در تاریخ 98/04/03س دفاع از پایان نامه : آقای اسرافیل عسگری دانشجوی دکتری تخصصی رشته مهندسی بهداشت محیط

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۲۱ | 

جلسه دفاع جناب آقای اسرافیل عسگری با موضوع:  
ساخت و تعیین مشخصات نانوکامپوزیت های ZnO/Polyaniline و TiO۲/Polyaniline و بررسی کارایی آن ها در تجزیه فتوکاتالیستی آنتی بیوتیک مترونیدازول تحت تابش های نور مرئی و فرابنفش از محلول های مائی
 
استاد راهنما: دکتر مهدی فرزادکیا
زمان: ۹۸/۰۴/۰۳ 
ساعت: ۸ صبح سالن کنفرانس  
چکیده:
مقدمه: در این پژوهش، نانوکامپوزیت های ZnO/polyaniline و TiO۲/polyaniline بوسیله روش پلیمریزاسیون شیمیایی در محل سنتز و به عنوان کاتالیست بسیار فعال برای اکسیداسیون فتوکاتالیستی آنتی بیوتیک مترونیدازول در محلول آبی تحت تابش نور فرابنفش و مرئی مورد استفاده قرار گرفت.
 
روش کار: برای تعیین مشخصات نانوکامپوزیت های ZnO/PANI  و TiO۲/PANI آنالیزهای های FT-IR، FE-SEM، EDX،DRS  UV-Vis و  TGAمورد استفاده قرار گرفت. تاثیر پارامترهای بهره برداری شامل pH  محلول، دوز کاتالیست، زمان تماس، غلظت اولیه مترونیدازول در تجزیه مولکول های مترونیدازول در محلول های آبی تحت تابش های اشعه ماوراء بنفش و نور مرئی در یک محیط ناپیوسته مطالعه شد.
 
یافته ها: در شرایط بهینه (غلظت مترونیدازول برابر با ۱۰ میلی گرم در لیتر،pH  محلول برابر با ۷ و دوز نانوکامپوزیت برابر با ۱ میلی گرم در لیتر) حداکثر کارایی تجزیه مترونیدازول برای نانوکامپوزیت ZnO/PANI در مدت زمان تماس ۱۲۰ دقیقه و ۱۵۰ دقیقه تحت تابش نور فرابنفش و نور مرئی به ترتیب برابر با ۹۷ و ۹۷ درصد و برای نانوکامپوزیت TiO۲/PANI در مدت زمان تماس ۱۲۰ دقیقه برای هر دو تابش نور فرابنفش و مرئی به ترتیب برابر با ۹۸ و ۹۶ درصد بدست آمد. داده های حاصل از مطالعات سینتیکی در توافق کامل با سینتیک شبه درجه یک بوده است. معدنی سازی نمونه ها کامل و قابلیت تجزیه بیولوژیک افزایش یافت. کاتالیست بعد از ۶ چرخه در حدود ۱۰ درصد کاهش راندمان نشان داد. در آزمایشات مربوط به ترکیبات اسکاونجر تأیید شد که رادیکال هیدروکسیل(OH)  و رادیکال آنیون سوپراکسید(O۲)  به ترتیب نقش برجسته ای در تجزیه مترونیدازول داشتند.
نتیجه گیری: نانوکامپوزیت های فوق به دلیل بهبود عملکرد فتوکاتالیستی، کاهش نوترکیبی حامل های بار و پایداری تحت تابش نور فرابنفش و مرئی می تواند به طور موفقیت آمیزی برای تجزیه  آلاینده های آلی به ویژه آنتی بیوتیک ها در فاضلاب مورد استفاده قرار گیرد.

 

دفعات مشاهده: 836 بار   |   دفعات چاپ: 66 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر